Recently Added

Most Read

Stowarzyszenie "Razem" - Działalność


There are no translations available.

3majmy się »RAZEM«!

 

Z przejawu troski o autonomię szkoły, wysoką jakość jej pracy oraz równe szanse wszystkich uczniów z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców, powołaliśmydo istnienia Stowarzyszenie »RAZEM«.

Założenie stowarzyszenia ma wiele pozytywnych aspektów. Do danego zrzeszenia należą osoby o wspólnych celach i podobnych przekonaniach. Bez względu na to, jaki będzie jego charakter, cel jest zawsze ten sam – spotkania z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, wymiana poglądów, ale nadto wzajemna pomoc i wsparcie. Co nam to daje? Przede wszystkim rozwój, ponieważ spotkanie osób o zbliżonych celach stanowi ogromną motywację do działania. Oczywistym jest również, że grupa osób może zdziałać więcej i w większym stopniu kształtować rzeczywistość niż pojedyncza osoba.

 Z uwagi na te perspektywy postanowiliśmy założyć naszą organizację. Stowarzyszenie »RAZEM«jest związkiem w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zarejestrowane jest ono w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000447808, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu. Obecnie, Stowarzyszeniem kieruje kilku osobowy Zarząd z Prezesem panią Teresą Dziemidowicz na czele.

Do naszych celów należy:

·          wpieranie szkoły w przygotowaniu uczniów do bycia aktywnymi w życiu,

·          pozyskiwanie przez szkołę dodatkowych środków i funduszy,

·          integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia,

·          przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

·          wspieranie demokracji oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 Podejmowane przedsięwzięcia mają ścisły związek z rozwojem uczniów i nauczycieli naszej szkoły.Wyznaczone zadania zamierzamy realizować między innymi poprzez:

·          organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,

·          planowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych, obozów i „zielonych szkół”,

·          urządzanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla uczniów zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym;

·          wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: uzdolnionych lub niepełnosprawnych,

·          wspomaganie doskonalenia zawodowego oraz szkoleń nauczycieli,

·          tworzenie własnego systemu stypendialnego,

Osobom zainteresowanym aktywnym uczestnictwem w działalności naszego Stowarzyszenia oraz jego wsparciem podajemy dane kontaktowe:

 

STOWARZYSZENIE »RAZEM«

ul. Mieszka I 4; 47-232 Kędzierzyn-Koźle

tel./fax: 774833231 | e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

NIP: 7492089758 | REGON: 161506619

Nr konta: Bank Pekao SA

93 1240 1659 1111 0010 8405 0196

Last Updated (Friday, 03 August 2018 06:48)